---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

24 Οκτ 2011 - Έκτακτη Εισφορά Στρατιωτικών από Ημερήσια Αποζημίωση Εξωτερικού - Απάντηση ΥΕΘΑ στην από 4 Οκτ 2011 ερώτηση βουλευτών

Ερώτηση 113/4-10-2011 της Βουλής των Ελλήνων
     Πολλοί στρατιωτικοί υπηρέτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του έτους 2010 σε Υπηρεσίες του εξωτερικού (π.χ. Κόσσοβο) κι έλαβαν αποζημίωση για την εργασία τους αυτή, την οποία δήλωσαν κανονικά στην φορολογική τους δήλωση.
     Μάλιστα αυτή η αποζημίωση δεν υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με τον Ν. 2238/94 σε συνδυασμό με τον Ν. 2459/97 καθώς πρόκειται για αποζημίωση εξωτερικού.
     Στα εκκαθαριστικά σημειώματα που παρέλαβαν οι ανωτέρω στρατιωτικοί από τις κατά τόπους ΔΟΥ για την έκτακτη εισφορά του Ν. 3986/2011, τα ποσά που έλαβαν ως  αποζημίωση εξωτερικού συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καλούνται να πληρώσουν έκτακτη εισφορά και για την αποζημίωση του εξωτερικού ενώ δεν φορολογούνται καν για αυτή.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ
     Οι στρατιωτικοί που υπηρέτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του έτους 2010 σε Υπηρεσίες του εξωτερικού κι έλαβαν αποζημίωση για την εργασία τους, θα απαλλαχθούν από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς του Ν. 3986/2011 για το ποσό αποζημίωσης που έλαβαν ό το εξωτερικό;
Ο Βουλευτής Καρασμάνης Γεώργιος

Απάντηση
Δευτέρα, 24 Οκτ 2011-Φ.900α/8857/12253/18 Οκτωβρίου 2011
     Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιώργος Καρασμάνης, με θέμα «Έκτακτη Εισφορά Στρατιωτικών από Ημερήσια Αποζημίωση Εξωτερικού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη μου,:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 29§1-2 του Ν. 3986/2011:
(1) «Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντιστοίχων οικονομικών ετών 2011-2015».
(2) «Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου».
β. Στο Ν. 3986/2011, δεν καθορίζεται η έννοια του εισοδήματος, ούτε τα οικονομικά μεγέθη που το προσδιορίζουν. Γίνεται όμως, σε διάφορα σημεία αυτού, αναφορά στο Ν. 2238/1994 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Στον εν λόγω Κώδικα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 αυτού, στην έννοια του εισοδήματος των φυσικών προσώπων από μισθωτές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται μισθοί, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή όπως σε χρήμα. Όμως, στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ρητά καθορίζεται ότι δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α΄) και του ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ 75Α΄). Ειδικότερα δε, στο άρθρο 17 του Ν.2685/1999 καθορίζονται τα περί αποζημίωσης των μετακινουμένων στο εξωτερικό μεταξύ των άλλων, για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή.
γ. Οι στρατιωτικοί που υπηρέτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του 2010 σε υπηρεσίες του εξωτερικού, έλαβαν για το σκοπό αυτό ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.
δ. Παρά το γεγονός ότι η ημερήσια αποζημίωση που έλαβαν οι στρατιωτικοί, που υπηρέτησαν εντός του έτους 2010 σε Υπηρεσίες του εξωτερικού, δεν αποτελεί εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 4 εδάφιο β του νόμου 2238/1994 και ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, ως παρ. 1 του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011, η εν λόγω αποζημίωση δεν εξαιρέθηκε από την βάση υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
ε. Η εξαίρεση της ως άνω αποζημίωσης από την βάση υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς του νόμου 3986/2011 ανάγεται στην ερμηνεία αυτού και ως ειδικό αντικείμενο οικονομικής φύσεως εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: