---> Το παρόν blog έχει σταματήσει να ανανεώνεται από 31 Ιουλίου 2014. Το ΝΕΟ επίσημο blog είναι "http://www.eaas-larisas.blogspot.gr/" <----

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Το ΜΤΣ προσλαμβάνει Δικηγόρο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

            Έχοντας υπόψη:
                        α.         Τις διατάξεις:
                                    (1)        Του ΠΔ της 15-1-1935 “Περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού”.
                                    (2)        Του άρθρου 11 (παράγραφος 1, εδάφιο 2) του Ν. 1649/1986 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 1816/1988.
                                    (3)        Του ΠΔ 60/1992 «Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ»
                                    (4)        Του άρθρου 14 (παράγραφος 2, περίπτωση ιγ) του Ν. 2190/1994.
                                    (5)        Της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/67/453833/Σ.1730/ 4-4-1997/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ απόφασης κ. ΥΦΕΘΑ «Περί κυρώσεως του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΜΤΣ».
                                    (6)        Τον Κώδικα περί Δικηγόρων.
                        β.         Την υπ’ αριθμ. 10/5/19-9-2011 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του ΜΤΣ.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
            Την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή για την κάλυψη των νομικών αναγκών και την επίληψη των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν (εντός της Νομικής Υπηρεσίας του ΜΤΣ) στο ΜΤΣ.
            Το αντικείμενο της απασχόλησης του νομικού συμβούλου που θα προσληφθεί συνίσταται στην παροχή νομικών οδηγιών, συμβουλών, γνωμοδοτήσεων προς το Ταμείο και τα όργανά του, ατομικά ή εν συμβουλίω, στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία και δραστηριότητα των εσωτερικών υπηρεσιών αυτού και στην κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων του Ταμείου με άλλους συνεργαζόμενους με αυτό εξωτερικούς δικηγόρους. Ο προσλαμβανόμενος θα καλύπτει πάγια όλα τα νομικά θέματα του ΜΤΣ, ανεξάρτητα από τον απαιτούμενο για αυτά χρόνο, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή και θα απασχολείται καθημερινά κατά το χρόνο λειτουργίας των υπηρεσιών αυτού, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του ΜΤΣ.
            Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
                        α.         Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.
                        β.         Να έχουν γνώση του αντικειμένου θεμάτων, κυρίως του Αστικού, Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου. Επιθυμητή η εμπειρία και η ενασχόληση σε χειρισμό νομικών και διοικητικών θεμάτων που αναφέρονται στα θεσμικά πλαίσια των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.
                        γ.         Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι, ούτε να έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (για τους άνδρες).
                        δ.         Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή θέση τους υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
                        ε.         Να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα και να μη λαμβάνουν πάγια αμοιβή από Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα, ή εφόσον προσληφθούν να παραιτηθούν από άλλη έμμισθη θέση ή να παύσουν να λαμβάνουν υποθέσεις Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα.
            Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου δικηγόρου ως νομικού συμβούλου καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως κάθε φορά ισχύουν και τις διατάξεις των Ν.1093/1980, 3205/2003 και της υπ΄αριθμ. 2/8250/0022/10-2-2004 ΚΥΑ.
            Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, μετά του σχετικού βιογραφικού σημειώματός τους με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία και την ενασχόληση σε χειρισμό των νομικών θεμάτων που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ, ήτοι μέχρι την 20 Οκτ 2011.

Αθήνα, 10 Οκτ 2011

Για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Ο Γενικός Διευθυντής

1 σχόλιο:

Minas Sfakianakis είπε...

Που βρίσκουν λεφτά για να τον πληρώνουν ε;
Μα φυσικά,
απ'όπου βρίσκουν τόσο καιρό τώρα, για να πληρώνουν μισθούς υπαλλήλων, στα πλήρως επανδρωμένα τμήματά του ΜΤΣ (ΒΕΑ, βοηθήματα, κλπ), που όμως δεν έχουν έργο αφού δεν έχουν χρήματα ν'ανταποκριθούν στο σκόπο που υπάρχουν & λειτουργούν, ή υπολειτουργούν, πίνοντας καθημερινά φραπεδάκια & πηγαίνοντας στα γύρω μαγαζιά για τ'απαραίτητα ψώνια..
θα τον πληρώνουν απ'όπου βρίσκουν τόσο καιρό τώρα για να πληρώνουν συντήρηση, καθαριότητα του χώρου, εξοπλισμό γραφείων, απλά για να διατηρούνται οι θέσεις των υπαλλήλων του, πολιτών τε & στρατιωτικών, που ενώ δεν υφίσταται λόγος υπάρξεώς τους αφού δεν έχουν έργο να επιτελέσουν, τοποθετούνται ένας Θεός ξέρει με τι κριτήρια, πάντα όμως με αξιοκρατία, στο κέντρο των Αθηνών...
Άλλωστε τους είναι απαραίτητος πλέον ένας δικηγόρος, ώστε να είναι σε θέση να βγάζουν περισσότερο έξυπνες ανακοινώσεις, συντονισμένες μεταξύ τους, ώστε να μη μπορούν πια να τους λένε ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Προ 8μήνου είχαν ανακοινώσει ότι εντός του 2011 θ'αρχίσει η καταβολή του ΒΕΑ που έχει σταματήσει 3 χρόνια τώρα.. Ποιός θα μπορούσε να βγάλει κάποια σοβαρή νέα ανακοίνωση τώρα που βλέπουν ότι εκπνέει το έτος & δεν είναι σε θέση να δώσουν τίποτα σε 12500 δικαιούχους που περιμένουν στωικά στον καναπέ τους; Ποιός θα τρέχει στα δικαστήρια που θα γίνουν;
Στη μια επίσημη ενήμερωση- παρουσίαση, προέβαλαν ότι έχει ζητηθεί δάνειο 10 εκατομμυρίων απ'το ΥΕΘΑ & απ'το Υπουργείο Οικονομ. για ν'αρχίσει η αποπληρωμή των ΒΕΑ. Σε άλλη επίσης επίσημη παρουσίαση άλλου φορέα, ίδιας χρονικής περιόδου, το ποσόν που φαινόταν να ζητάνε, ήταν 20 εκατομμύρια.. Ένας δικηγόρος θα τα συντονίσει όλα αυτά, ώστε η κοροϊδία να είναι πλήρης, τεκμηριωμένη, διαρκής & αναπόκρουστη.. Από δω & πέρα τουλάχιστον..